akterm.tech
Zadzwoń do nas!+48 (48) 30 70 100Pon - Pn. Od 800 Do 1700
angielski
cart icon

Program Czyste Powietrze

Postaw na kompleksową usługę Firmy AKTERM

Wykonujemy wszystkie niezbędne prace termomodernizacyjne z możliwością dodatkowego ocieplenia farbą termoizolacyjną AKTERM STANDARD.

Pomagamy w załatwieniu wszystkich dokumentów i formalności.

Dla kogo?

Beneficjentem może być tylko właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego (ale nie wynajmujący, dzierżawca, osoba z dożywotnim użytkowaniem) zgodnie z Księgą wieczystą/ Aktem notarialnym.

Jaki budynek?

Budynek mieszkalny
Oddany do użytkowania
W budynku mieszkalnym mogą być nie więcej niż dwa lokale mieszkalne z osobnymi Księgami wieczystymi.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Próg dochodowy

 • Poziom podstawowy - Dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 000 zł (na podstawie ostatniego rozliczenia PIT),
 • Poziom podwyższony - Dochód miesięczny liczony na osobę w gospodarstwie domowym na podstawie zaświadczenia pozyskanego z GOPS/MOPS (za rok 2021)
  - w gospodarstwie jednoosobowym max. 2651 zł,
  - w gospodarstwie wieloosobowym max.1894 zł.
 • Poziom najwyższy - Dochód miesięczny liczony na osobę w gospodarstwie domowym na podstawie zaświadczenia pozyskanego z GOPS/MOPS (za rok 2021)
  - w gospodarstwie jednoosobowym max.1526 zł,
  - w gospodarstwie wieloosobowym max. 1090 zł.

Dotacja przysługuje tylko właścicielowi/ współwłaścicielowi budynku mieszkalnego.


Program opiera się na wymianie źródła ciepła (należy przedstawić formularz zezłomowania poprzedniego źródła ciepła)


Jeżeli jednak:

- Posiadasz źródło ciepła spełniające wymagania programu (pompa ciepła, kocioł gazowy, piec 5 klasy) nie podlegają one wymianie, możesz skorzystać z zakresu objętego Tabelą 2,
- Budynek jednorodzinny został oddany do użytkowania po 2014r. termomodernizacja budynku w oparciu o Program Czyste Powietrze nie będzie możliwa.


Należy złożyć wniosek o dofinansowanie ( 30 dni ma WFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku a beneficjent ma 30 miesięcy na realizację z poziomu dofinansowania podstawowego i podwyższonego i 36 miesięcy z poziomu najwyższego)


Należy złożyć wniosek o płatność po zrealizowaniu zadań określonych we wniosku o dofinansowanie (max. 3 wnioski rozliczeniowe - poziom podstawowy i podwyższony a max 5 - poziom najwyższy) wraz z załącznikami:


 • Faktury wystawione na beneficjenta/beneficjenta i małżonka ( uwzględniane są również faktury wystawione max. 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
 • Potwierdzenie zapłaty
 • Protokół odbioru podpisany przez firmę dokonującą montażu
 • Formularz zezłomowania starego źródła ciepła
 • Etykietę, kartę produktu, świadectwo zgodności i potwierdzające spełnienie wymagań przez nowe źródło

Program Czyste Powietrze

Łączy się z:
dotacjami gminnymi
ulgą termomodernizacyjną
Nie łączy się z Programami:

Ważne

Okres trwałości 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia ( może pojawić się kontrola).

Podpisywanie umów o dofinansowanie do 31.12.2027 roku.

Wniosek z kompleksową termomodernizacją np. ocieplenie, okna, drzwi.

Konieczne jest przeprowadzenie audytu oraz wykonanie prac zgodnie z audytem co pozwoli na osiągnięcie jednego z dwóch poziomów:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%
+ 1200 zł do kwoty maksymalnej - co oznacza, że fundusz pokrywa koszt netto audytu.

Prefinansowanie

To wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy ( w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, natomiast pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona)

1. Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

a) zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą - przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie.

b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez beneficjenta wniosku.

2. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywaław terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem - 10 dni roboczych)

4. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust.8 pkt.1 ppkt. 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot.potwierdzenia przecietnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu)

5. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

6. Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

7. Wyboru wykonawcy/ów realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Aktualnie realizowane prace dzięki dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze