akterm.tech
Zadzwoń do nas!+48 (48) 30 70 100Pon - Pn. Od 800 Do 1700
angielski
cart icon

Regulamin

 • 1. Postanowienia ogólne
 • 2. Definicje
 • 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 • 8. Własność intelektualna
 • 9. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Strona akterm.tech działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę akterm.tech, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony akterm.tech, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 • 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 • 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie akterm.tech umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 • 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
 • 3. USŁUGODAWCA – Akterm, adres siedziby: Szewska 28/4, 26-600 Radom, adres do doręczeń: Szewska 28/4, 26-600 Radom wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000740718, NIP: 7962985333, REGON: 38080309000000, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 30000, adres poczty elektronicznej: biuro@akterm.tech, tel.: +48 (48) 30 70 100.
 • 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 • 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • 1. komputer z dostępem do Internetu,
 • 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 • 3. przeglądarka internetowa,
 • 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akterm.tech
 • 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem akterm.tech korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością akterm.tech Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony akterm.tech, bez zgody Usługodawcy.
 • 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony akterm.tech stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.